Svet-Stranek.cz
GALERIE- Obrazů
Studio Ines

Obchodní podmínky:GALERIE- Obrazů

Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím -
společností  studioines-shop.cz a kupujícím.

Prodávající
Studio Ines
Jindřiška Seifertová
J.E.Purkyně 652
57001 Litomyšl
IČO: 76067564
tel: 736 527 011

Uvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.studioines-shop.svet-stranek.cz
S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.studioines-shop.svet-stranek.cz je
Jindřiška Seifertová se sídlem J.E.Purkyně 652-57001 Litomyšl- IČO-76067564,DIČ-5754170212

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem
(zákon č. 89/2012 Sb.) a je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v pl.zn.).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


2. Vymezení pojmů – platí i pro podnikatele
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající – Jindřiška Seifertová J.E.Purkyně 652,-57001 Litomyšl,IČO-76067564,DIČ-5854170212 která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující – spotřebitel a kupující, který není spotřebitelem (podnikatel).

Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

4. Kupní smlouva - platí i pro podnikatele
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku ke zpracování“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) příp. SMS, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je uzavřena výslovnou akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě technických problémů nebo pokud se nedaří kupujícímu vystavit (odeslat) objednávku prostřednictvím internetového obchodu, může kupující kontaktovat prodávajícího formou e-mailu na adrese ines2(zavináč)seznam.cz

nebo telefonicky na čísle 736 527 011 a prodávající vystaví objednávku manuálně a následně ji kupujícímu potvrdí formou e-mailu.

Zrušení či změnu objednávky je možné provést pouze v případě, pokud ještě nebyla objednávka expedována a to formou e-mailu na adrese ines2(zavináč)seznam.cz popřípadě telefonicky na čísle 736 527 011
Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.


5. Cena zboží, platnost nabídky a platební podmínky - platí i pro podnikatele
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.Nejsem plátce DPH

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně/sídle prodávajícího na adrese Studio Ines-J.E.Purkyně 652 Litomyšl
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce


Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej společně se zbožím.

6. Dodání zboží - platí i pro podnikatele
Zboží je dodáváno na území ČR

Expedice zboží:
- při platbě v hotovosti v provozovně/sídle prodávající – při platbě
- při platbě dobírkou – max. do 5 pracovních dnů od akceptace objednávky

Zboží je dodáváno pouze prostřednictvím České pošty (dodání 1-3 pracovní dny od expedice).
Po odeslání zboží bude zákazníkovi zaslán informační e-mail

Zboží je možno po telefonické dohodě vyzvednout osobně v provozovně/sídle prodávající na adrese
Studio Ines-J.E.Purkyně 652, 57001 Litomyšl

Ceník poštovného a balného:
Poštovné v ČR - Balík do ruky-cena dle tarifu české pošty


V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, pokud porušil jejich původní obal.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto čl. 7 a to na adresu: Studio Ines J.E.Purkyně 652, 57001 Litomyšl

Doručení odstoupení bude spotřebiteli prodávajícím potvrzeno e-mailem, případně SMS.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem vráceno prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě platného a oprávněného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.

V případě, že spotřebitelem vrácené zboží je poškozené nebo neúplné (v případě kosmetických výrobků i poškození či narušení originálního obalu), je prodávající oprávněn nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze zasílat na dobírku. Taková zásilka nebude prodávajícím přijata.

8. Práva z vadného plnění („reklamace“)
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodávající neodpovídá za vady v následujících případech:
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 2167 OZ),
- vyplývá-li to z povahy věci (§ 2167 OZ)
- kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil (§ 2170 OZ).

Právo z vady, která se vyskytne u zboží, a za kterou prodávající odpovídá, je spotřebitel oprávněn uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel osobně nebo písemně u prodávajícího na adrese: Studio Ines J.E.Purkyně 652, 57001 Litomyšl. Nebo na e-mail ines2(zavináč)seznam.cz

Přijetí reklamace bude prodávajícím obratem potvrzeno spotřebiteli na jím uvedený kontakt. Toto potvrzení není uznáním reklamace.

O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady však musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této nebo delší dohodnuté lhůty má spotřebitel právo na dodání nového výrobku, může požadovat slevu z ceny nebo mlže od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží. Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze zasílat na dobírku. Taková zásilka nebude prodávajícím přijata. Zboží určené na reklamaci musí být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození přepravou.

Při reklamaci spotřebitel popíše reklamovanou vadu, a nárok, který uplatňuje (způsob vyřízení reklamace). Dále je spotřebitel povinen prokázat oprávněnost reklamace, tedy že reklamuje ve lhůtě, a že zboží zakoupil u prodávajícího (např. kopie dokladu o zaplacení). Při uplatnění reklamace uvede spotřebitel kontakt (nejlépe elektronickou adresu či telefon), na který jej bude prodávající informovat o vyřízení reklamace.

Prodávající spotřebiteli vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, v případě zamítnutí reklamace odůvodnění tohoto zamítnutí.

V případě oprávněné reklamace může spotřebitel požadovat:
- dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
- pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;
- není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě výměny vadného výrobku nebo jeho součásti za nový nedochází k běhu nové lhůty pro uplatnění reklamace, ale pokračuje běh lhůty původní, která se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do doby vyřízení reklamace (dodání nového výrobku či jeho součásti).

9. Záruka za jakost pro spotřebitele a podnikatele
Spotřebiteli prodávající poskytuje následující záruku za jakost:
- u kosmetických výrobků po dobu vyznačenou na každém jednotlivém výrobku
- u ostatních výrobků po dobu 12 měsíců od převzetí zboží.

Podnikateli prodávající poskytuje následující záruku za jakost:
- u kosmetických výrobků po dobu vyznačenou na každém jednotlivém výrobku
- u ostatních výrobků po dobu 6 měsíců od převzetí zboží.

Vady, za které prodávající odpovídá, místo pro uplatnění práv ze záruky za jakost i způsob uplatnění těchto práv a jejich rozsah je shodný jako v případě uplatnění práv z vadného plnění (viz bod 8).

10. Další práva a povinnosti smluvních stran – platí i pro podnikatele
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, vydaného v Litomyšli dne 1.3 2010 pod č.j. : .ZU/10/Tr-331/4 a je zapsána v živnostenském rejstříku.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11. Ochrana osobních údajů – platí i pro podnikatele-fyzické osoby
Ochrana osobních údajů spotřebitele i podnikatele – fyzické osoby (dále „kupující“), je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, které prodávajícímu sdělil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.


12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies – platí i pro podnikatele
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13. Doručování – platí i pro podnikatele
Kontaktní adresa prodávajícího pro veškerou komunikaci, řešení reklamací a zasílání zboží zpět:
Studio Ines J.E.Purkyně 652, 57001 Litomyšl
e-mail: ines2(zavináč)seznam.cz
telefon: 736 527 011

Kupující souhlasí s tím, aby mu bylo doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

14. Závěrečná ustanovení – platí i pro podnikatele
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro tento případ se sjednává, že práva a povinnosti smluvních stran se řídí dle obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

V Litomyšli dne 18.5.2016
návštěvníků stránky
celkem67 998
tento týden347
dnes42